Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Ons privacybeleid voor alle handelingen op onze website waarbij wij uw persoonsgegevens verzamelen

I.         Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze Website. Wij, HUESKER Synthetic BV („wij“, „HUESKER“), nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk overeenkomstig de wettelijke voorschriften over gegevensbescherming en deze verklaring gegevensbescherming. De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de toe te passen wetten gegevensbescherming alsmede de overige bepalingen in verband met gegevensbescherming is:

HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen

E-mail: info(at)HUESKER.nl

II.     Algemene informatie over het verwerken van gegevens

1.        De omvang van het verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dat nodig is om een functionele Website te exploiteren alsmede onze contents en prestaties aan te bieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen na toestemming van de gebruikers. Een uitzondering geldt in zulke gevallen, waarin het vooraf om toestemming vragen om feitelijke redenen niet mogelijk is en het verwerken van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

2.        Juridische grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Voor zover wij voor verwerkingsprocedures van persoonsgegevens om toestemming van de betrokken persoon vragen dient art. 6 alinea 1 letter a van de EU-basisverordening gegevensbescherming (AVG) als juridische grondslag.

Bij het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de desbetreffende persoon contractpartij is, dient art. 6 alinea 1 letter b AVG (algemene verordening gegevensbescherming/Engels: GDPR) als juridische grondslag. Dat geldt ook voor verwerkingsprocedures die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van aan dat contract voorafgaande maatregelen.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens nodig is om aan een juridische verplichting te voldoen waaraan ons bedrijf is onderworpen dient art. 6 alinea 1 letter c AVG als juridische grondslag.

Voor het geval dat levensbelangrijke belangen van de desbetreffende persoon of een andere natuurlijke persoon het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 alinea 1 letter d AVG als juridische grondslag.

Als het verwerken noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde veilig te stellen en als dat belang de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betroffene het eerstgenoemde belang te boven gaat, dan dient art. 6 alinea 1 letter f AVG als juridische grondslag voor de verwerking.

3.        Het verwijderen van gegevens en de duur van de opslag

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag wegvalt. Van een opslag kan bovendien sprake zijn als dat is voorzien door de Europese of nationale wetgever in verordeningen, wetten of andere voorschriften van de EU, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Het blokkeren of verwijderen van de gegevens gebeurt ook dan als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er sprake is van de noodzaak voor verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten resp. uitvoeren van een contract.

4.        Doorgifte aan derden

Persoonsgegevens van de betrokken persoon worden in principe niet aan derden doorgegeven. Uitzonderingen worden in deze verklaring gegevensbescherming toegelicht. Voor het aanbieden van de Website, het versturen van Newsletters en het afwerken van de via de shop gedane bestellingen geven wij verder persoonsgegevens door aan technische dienstverleners en degenen die de verzending verzorgen.

 

III.     Het aanbieden van de Website en het aanmaken van logfiles

1.        Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Bij elk oproepen van onze Internetsite registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:

(1)   informatie over het type browser en de gebruikte versie

(2)   het besturingssysteem van de gebruiker

(3)   de Internet-Service-Provider van de gebruiker

(4)   het IP-adres van de gebruikers

(5)   datum en tijdstip van de toegang

(6)   Websites, van waaruit het systeem van de gebruiker op onze Internetsite komt

(7)   Websites, die door het systeem van de gebruiker over onze Website worden opgeroepen

(8)   naam van het opgeroepen file en de hoeveelheid gegevens die overgedragen is

(9)   melding, of het oproepen al dan niet succes had

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Van het opslaan van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker is geen sprake.

2.        De juridische grondslag voor het verwerken van gegevens

De juridische grondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logfiles is art. 6 alinea 1 letter f AVG.

3.        Het doel van het verwerken van gegevens

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om het overbrengen van de Website naar de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de zitting opgeslagen blijven.

De opslag in logfiles gebeurt om de functionaliteit van de Website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens voor ons om de Website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. Van een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden is in deze samenhang geen sprake.

In die doelen liegt ook ons gerechtvaardigde belang bij het verwerken van gegevens conform art. 6 alinea 1 letter f AVG.

4.        De duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel van het verzamelen ervan niet meer nodig zijn. In het geval van de registratie van de gegevens voor het aanbieden van de Website is dat het geval als de desbetreffende zitting beëindigd is.

In het geval van opslag van de gegevens in Logfiles is dat na uiterlijk zeven dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of onder pseudoniem opgeslagen, zodat een toeschrijving aan de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

5.        Mogelijkheid om bezwaar te maken en te laten verwijderen

Het registreren van de gegevens voor het aanbieden van de Website en de opslag van de gegevens in logfiles is voor de exploitatie van de Internetsite absoluut noodzakelijk. Er bestaat dus van de kant van de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

 

IV.      Aanmeldingen

1.        Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Op onze Website kunt u zich aanmelden voor evenementen. Verder kunt u zich ook aanmelden voor afspraken tijdens beurzen. Daarvoor vragen wij in de aanmeldingsprocedure met name om verschillende gegevens (naam, adres, e-mail, telefoon).

2.        De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens

De juridische grondslag voor het gebruik van de gegevens is art. 6 alinea 1 letter b AVG.

3.        Het doel van het verwerken van gegevens

Uw gegevens worden alleen voor het doel van de aanmelding en de uitvoering van het desbetreffende event gebruikt. Ook die gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en niet aan derden doorgegeven.

4.        De duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld zijn niet meer nodig zijn. In het geval van de registratie van de gegevens voor het aanbieden van de Website is dat het geval als de desbetreffende zitting beëindigd is. Voor de tijdens de aanmeldingsprocedure registreerde gegevens is dat dan het geval als de gegevens voor de uitvoering van het desbetreffende event niet meer nodig zijn. Ook na het afronden van de aanmelding kan er sprake zijn van de noodzaak om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5.        Mogelijkheid om bezwaar te maken en te laten verwijderen

Als de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een contract of aan het contract voorafgaande maatregelen is het voortijdig verwijderen van de gegevens alleen mogelijk voor zover niet contractuele of wettelijke verplichtingen het verwijderen niet toestaan.

 

V.     Het gebruik van Cookies

1.        Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Onze Website gebruikt Cookies. Bei Cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruikers worden opgeslagen. Als een gebruiker een Website oproept kan een Cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dat Cookie bevat een karakteristieke volgorde van tekens die een eenduidige identificatie van de browser bij het opnieuw oproepen van de Website mogelijk maakt.

Wij maken gebruik van Cookies om onze Website gebruiksvriendelijker vorm te geven. Voor een aantal elementen van onze internetsite is het nodig dat de oproepende browser ook na het wisselen van de internetpagina kan worden geïdentificeerd.

In de Cookies worden daarbij volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven

(1)   artikel in een boodschappenmandje

(2)   Log-In-informatie

2.        De juridische grondslag voor het verwerken van gegevens

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van Cookies is art. 6 alinea 1 letter f AVG.

3.        Het doel van het verwerken van gegevens

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke Cookies is, het gebruik van Websites voor die gebruiker te vergemakkelijken. Een aantal functies van onze Internetsite kunnen zonder het inzetten van Cookies niet worden aangeboden. Daarvoor is noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van de internetpagina weer wordt herkend.

Voor de volgende toepassingen hebben we Cookies nodig:

(1)  boodschappenmandje

(2)  het markeren van zoekbegrippen

(3)  Login-informatie

De door technisch noodzakelijke Cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van profielen.

4.        De duur van de opslag, mogelijkheid om bezwaar te maken en te laten verwijderen

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit doorgegeven aan onze Site. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van Cookies. Door een verandering van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de doorgifte door Cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen Cookies kunnen te allen tijde verwijderd worden. Dat kan ook automatisch gebeuren. Als Cookies voor onze Website zijn gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de Website volledig worden gebruikt.

 

VI.   Newsletter

1.        Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Op onze internetsite bestaat de mogelijkheid om een gratis Newsletter te abonneren. Daarbij worden bij de aanmelding voor de Newsletter de gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgegeven.                                  

Bovendien worden bij de aanmelding de volgende gegevens verzameld:

(1)   IP-adres van de oproepende computer

(2)   Datum en tijdstip van de registratie

Voor het verwerken van de gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure om uw toestemming gevraagd, daarbij wordt verwezen naar deze verklaring gegevensbescherming.

In samenhang met het verwerken van gegevens voor het versturen van de Newsletter is er geen sprake van doorgifte van de gegevens aan derden. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de Newsletter.

2.        De juridische grondslag voor het verwerken van gegevens

Juridische grondslag voor het verwerken van de gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker is bij gegeven toestemming van de gebruiker art. 6 alinea 1 letter a AVG.

3.        Het doel van het verwerken van gegevens

Het registreren van het e-mailadres van de gebruikers dient ervoor om de Newsletter te versturen. Het verzamelen van andere persoonsgegevens in het kader van aanmeldingsprocedure dient voor het personaliseren, het aantonen van de toestemming of om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te verhinderen.

4.        De duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer nodig zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt derhalve zolang opgeslagen als het abonnement van de Newsletter loopt.

5.        Mogelijkheid om bezwaar te maken en te laten verwijderen

Het abonnement van de Newsletter kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Daarvoor is in elke Newsletter een desbetreffende link.

 

VII.     Contactformulier en e-mailcontact

1.        Beschrijving en omvang van het verwerken van gegevens

Op onze Internetsite staat een contactformulier dat voor het elektronisch opnemen van contact kan worden gebruikt. Als een gebruiker gebruik maakt van die mogelijkheid worden de in het invoerscherm ingetoetste gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen (naam, adres, e-mail, telefoon en andere vrijwillig meegedeelde gegevens).

Alternatief is het opnemen van contact via het opgegeven e-mailadres mogelijk. In dat geval worden de met de e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Er is in dit verband geen sprake van doorgifte van de gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor die verwerking van de conversatie.

2.        De juridische grondslag voor de verwerking van gegevens

De juridische grondslag voor het verwerken van gegevens is bij gegeven toestemming van de gebruikers art. 6 alinea 1 letter a AVG.

De juridische grondslag voor het verwerken van gegevens, die in het kader van het sturen van een e-mail zijn doorgegeven, is art. 6 alinea 1 letter f AVG. Als het e-mailcontact is gericht op het afsluiten van een contract, dan is de bijkomende juridische grondslag voor de verwerking art. 6 alinea 1 letter b AVG.

3.        Het doel van het verwerken van gegevens

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient ons alleen voor het afhandelen van het opnemen van contact. In het geval van het opnemen van contact per e-mail ligt daarin ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij het verwerken van de gegevens.

4.        De duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor de het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld niet meer nodig zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de persoonsgegevens die per e-mail zijn verstuurd is dat dan het geval, als de desbetreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. Beëindigd is de conversatie dan, als op basis van de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende feiten definitief zijn afgehandeld.

5.        Mogelijkheid om bezwaar te maken en te laten verwijderen

Der gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid, zijn toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo‘n geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

 

VIII.         Webanalyse / Lead Management

1.        Omvang van het verwerken van persoonsgegevens

a)          Webanalyse door Matomo

Wij maken op onze Website gebruik van het Open-Source-Software-Tool Matomo (vroeger PIWIK) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software plaatst een Cookie op de computer van de gebruiker (m.b.t. Cookies zie al hierboven). Als er aparte pagina’s van onze Website worden opgeroepen, dan worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1)   twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker

(2)   De opgeroepen Website

(3)   De Website, van waaruit de gebruiker op de opgeroepen Website is gekomen (Referrer)

(4)   De Webpagina’s die vanuit de opgeroepen Website zijn opgeroepen

(5)   De duur van het verblijf op de Website

(6)   De frequentie van het oproepen van de Website

De software loopt daarbij uitsluitend op de servers van onze Website. Een opslag van de persoonsgegevens van de gebruiker vindt alleen daar plaats. Er is geen sprake van doorgifte van gegevens aan derden.

De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van het IP-adres worden gemaskeerd (voorbeeld:  192.168.xxx.xxx). Op die manier is een toeschrijving van het afgekorte IP-adres aan de oproepende computer niet meer mogelijk.

b)          Lead Management door LeadInfo

We maken ook gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com.

2.        De juridische grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens van de gebruiker is art. 6 alinea 1 letter f AVG.

3.        Het doel van het verwerken van gegevens

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker stelt ons in staat om onze gebruikers en het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Wij zijn in door de evaluatie van de gewonnen gegevens in staat om informatie over de gebruikers het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze Website samen te stellen. Dat helpt ons bij het permanent verbeteren van onze Website en het gebruikersgemak ervan. Door het anonimiseren van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij het beschermen van hun persoonsgegevens.

4.        De duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor onze opslagdoelen niet meer nodig zijn. Wat ons betreft is dat na zes maanden het geval.

5.        De mogelijkheid om bezwaar te maken en te laten verwijderen

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en daardoor aan onze Site doorgegeven. Dus hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het inzetten van Cookies. Door een verandering van de instellingen in uw internetbrowser kunt het doorgeven van Cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen Cookies kunnen te allen tijde verwijderd worden. Dat kan ook automatisch gebeuren. Als er Cookies voor onze Website worden gedeactiveerd kunnen mogelijk niet meer alle functies van de Website volledig worden gebruikt.

Wij bieden onze gebruikers op onze Website de mogelijkheid van een Opt-Out uit de analyseprocedure. Daarvoor moet u de desbetreffende Link volgen. Op die manier wordt er nog een Cookie op uw systeem geïnstalleerd die ons systeem signaleert om de gegevens van de gebruiker niet op te slaan. Als de gebruiker de desbetreffende Cookie in de tussentijd uit het eigen systeem verwijderd moet hij de Opt-Out-Cookie opnieuw installeren

 

Op de pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een optout-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Nadere informatie over de privacy van instellingen van de Matomo Software vindt u onder volgende Link: https://matomo.org/docs/privacy/.

 

IX.             Gebruik van de SalesViewer®-technologie

Op deze website worden met de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van gerechtvaardigde belangen van de website-exploitant (art. 6 lid 1, f) van de AVG) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoek- en optimaliseringsdoeleinden.

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code ingezet, die voor de registratie van firmagerelateerde gegevens en het bijbehorend gebruik dienen. De met deze technologie geregsitreerde gegevens worden via een niet terugrekenbare functie (zogen. hashing) gecodeerd (encryptie). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet ervoor benut de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren.

Het verzamelen van de gegevens en de opslag ervan kan altijd met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden herroepen. Klik hiervoor op deze link HIER om de registratie door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te verhinderen. Hiertoe wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies bij deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

 

X.             De rechten van de betrokken persoon

Als er persoonsgegevens van u verwerkt worden, bent u betrokken in de zin van de AVG; de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijken staan u toe:

1.      Recht op informatie/inzage

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een antwoord verlangen op de vraag of persoonsgegevens, die u betreffen, door ons worden verwerkt.

Als er sprake is van een dergelijke verwerking kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke over de volgende informaties inlichtingen verlangen:

(a)        de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(b)        de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(c)        de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers, aan wie de u betreffende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog bekend gemaakt zullen worden;

(d)        de geplande duur van de opslag van de u betreffenden persoonsgegevens of, als concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het vastleggen van de opslagduur;

(e)        er bestaat een recht op correctie of verwijdering van de u betreffenden persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht tegen deze verwerking bezwaar te maken;

(f)        er bestaat een recht op het indienen van een bezwaar bij een toezichthouder;

(g)       alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, als die persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld;

(h)        er bestaat een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering conform art. 22 alinea 1 en 4 AVG en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te verlangen over het feit of de u betreffende persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgegeven. In deze samenhang kunt u verlangen om over de juiste garanties conform art. 46 AVG in samenhang met het doorgeven te worden geïnformeerd.

2.      Het recht op correctie

U hebt een recht op correctie en/of aanvulling tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgegevens, die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3.      Het recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van het verwerken van de u betreffende persoonsgegevens verlangen:

(a)        als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens aanvecht voor een periode die het de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(b)        de verwerking onrechtmatig is en u het verwijderen van de persoonsgegevens afwijst, en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;

(c)        de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens voor het doel van de verwerking niet langer nodig heeft, u die echter wel nodig heeft in het kader van het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of

(d)        als u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking conform art. 21 alinea 1 AVG en nog niet vaststaat, of de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke voorgaan voor uw belangen.

Als de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens beperkt is mogen die gegevens – afgezien van het opslaan ervan – alleen met uw toestemming of in het kader van het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Als de beperking van de verwerking conform de bovengenoemde voorwaarden beperkt is wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

4.      Het recht op verwijdering

a)       Verwijderingsplicht

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens onverwijld verwijderd worden, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om die gegevens onverwijld te verwijderen, voor zover van een van de volgende redenen sprake is:

(1)        de u betreffende persoonsgegevens zijn voor het doel, waarvoor ze zijn verzameld of op andere wijze zijn verwerkt, niet meer noodzakelijk.

(2)        u herroept uw toestemming, waarop de verwerking conform art. 6 alinea 1 letter a of art. 9 alinea 2 letter a AVG berustte en er ontbreekt een andere juridische grondslag voor de verwerking.

(3)        u maakt conform art. 21 alinea 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen gerechtvaardigde redenen voor de verwerking die voorrang hebben, of u maakt conform art. 21 alinea 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.

(4)        de u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5)        het verwijderen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een juridische verplichting conform het recht van de EU of het recht van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

(6)                   de u betreffende persoonsgegevens zijn wat de aangeboden diensten betreft verzameld door de informatiemaatschappij conform art. 8 alinea 1 AVG.

b)     Informatie aan derden

Als de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens bekend heeft gemaakt en hij conform art. 17 alinea 1 AVG verplicht is om die te verwijderen, neemt hij redelijke maatregelen, ook van technische aard, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de implementatie om de voor de verwerking van gegevens verwerkingsverantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, daarover te informeren dat u als betroffen persoon van hen het verwijderen verlangt hebt van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replica’s van deze persoonsgegevens.

c)     Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1)        voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

(2)        voor het voldoen aan een juridische verplichting die de verwerking vereist conform het recht van de Europese Unie of de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of voor het uitvoeren van een taak die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of bij het uitoefenen van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is overgedragen;

(3)        om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid conform art. 9 alinea 2 letter h en i alsmede art. 9 alinea 3 AVG;

(4)        met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, voor zover het in punt a) genoemde recht vermoedelijk het realiseren van het doel van de verwerking onmogelijk maakt of in ernstige mate hindert, of

(5)        voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken.

5.      Het recht op mededeling

Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijken geldend hebt gemaakt is die verplicht om alle ontvangers, aan wie de u betreffende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, de correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dat onmogelijk blijkt of verbonden is met onredelijke kosten.

Tegenover de verwerkingsverantwoordelijke hebt u het recht om over die ontvangers te worden geïnformeerd.

6.      Het recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder hinder door de verwerkingsverantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, voor zover

(a)        de verwerking berust op een toestemming conform art. 6 alinea 1 letter a AVG of art. 9 alinea 2 letter a AVG of op een contract conform art. 6 alinea 1 letter b AVG, en

(b)        de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedure gebeurt.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u verder het recht, om ervoor te zorgen dat de u betreffende persoonsgegevens door een verwerkingsverantwoordelijke direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dat technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden gehinderd.

Het recht op dataportabiliteit geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die nodig is ter vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag  dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7.      Het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht, om redenen die zich uit uw bijzondere situatie afleiden, te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van de u betreffende persoonsgegevens dat gebeurt conform art. 6 alinea 1 letter e of f AVG; dat geldt ook voor een op die bepalingen berustend profileren.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kan aantonen, die boven uw belangen, rechten en vrijheden prevaleren, of de verwerking het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken dient.

Als de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens met het oog op het doel van dit soort marketing; dat geldt ook voor het profileren, voor zover het in verband staat met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking met het doel van directe reclame, dan worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerkt.

U hebt de mogelijkheid, in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht richtlijn 2002/58/EG – uw recht op het indienen van bezwaren door middel van een geautomatiseerde procedure uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8.      Het recht om de in de verklaring gegevensbescherming gegeven toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw in de verklaring gegevensbescherming gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot het herroepen daarvan uitgevoerde verwerking onverlet.

9.      Automatische besluitvorming met name met inbegrip van profileren

U hebt het recht, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profileren – berustende besluitvorming die tegenover u rechtsgevolgen heeft of u in vergelijkbare wijze aanzienlijk hindert. Dat geldt niet, als de beslissing

(1)        voor het afsluiten van het uitvoeren van een contract tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk is,

(2)        met het oog op de rechtsvoorschriften van de Europese Unie of de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, is toegestaan en die rechtsvoorschriften redelijke maatregelen bevatten voor het garanderen van uw rechten en vrijheden alsmede uw gerechtvaardigde belangen, of

(3)        met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Maar de beslissingen mogen niet berusten op bijzondere categorieën van persoonsgegevens conform art. 9 alinea 1 AVG, voor zover niet art. 9 alinea 2 letter a of g AVG geldt en redelijke maatregelen voor het beschermen van de rechten en vrijheden alsmede uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

Ten aanzien van de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen; daartoe behoort minstens het recht op menselijke tussenkomst, het kenbaar maken van zijn standpunt en aanvechten van de beslissing.

10.   Het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthouder

De toezichthouder bij wie de klacht is ingediend informeert degene die de klacht heeft ingediend over de stand van zaken en de resultaten van het bezwaar, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure conform art. 78 AVG. 

 

XI.    Overzicht van de gebruikte cookies

Verplicht

Naam:fe_typo_user
Functie:Esta cookie está establecida por defecto por nuestro programa de administración (CMS) TYPO3. Se utiliza básicamente para asignar la sesión a un usuario. Esto permite guardar las preferencias del usuario. La cookie suele eliminarse al final de la sesión del navegador. Contiene un identificador aleatorio y ningún dato específico del usuario.
Opslagduur:Einde van de sessie
  
Naam:cookieconsent_status
Functie:Esta cookie es establecida por nuestra herramienta de banners de cookies. Almacena si el usuario ha hecho una selección en el banner de la cookie.
Opslagduur:12 maanden
  
Naam:dp_cookieconsent_status
Functie:Esta cookie es establecida por nuestra herramienta de banners de cookies. Almacena la decisión del usuario que hizo en el banner de la cookie.
Opslagduur:12 maanden

 

Estadísticas

Naam:_pk_id.<websiteID>.<domainHash>
Functie:Esta galleta se establece por la herramienta de estadística/análisis Matomo (antes Piwik). Se utiliza para almacenar algunos detalles sobre el usuario, como la identificación única del visitante.
Opslagduur:13 maanden
  
Naam:_pk_ses.<websiteID>.<domainHash>
Functie:Esta galleta se establece por la herramienta de estadística/análisis Matomo (antes Piwik). Es una cookie de corta duración que almacena temporalmente los datos de la visita.
Opslagduur:30 minutos

 

Marketing

Naam:viewedOuibounceModal
Functie:Esta cookie es establecida por nuestra herramienta de boletín de noticias. Almacena la decisión que el usuario ha tomado con respecto al banner del boletín. El banner del boletín informativo se muestra al usuario después de un cierto tiempo y antes de salir del sitio web.
Opslagduur:1 maand

 

XII.       Het actualiseren van deze verklaring gegevensbescherming

Wij behouden ons voor, deze verklaring gegevensbescherming indien nodig aan de technische ontwikkelingen aan te passen of in samenhang met het aanbod van nieuwe diensten of producten te actualiseren. De actuele versie kunt u altijd inzien op de internetsite.